Zamki dmuchane

Producent zamków dmuchanych

wersja angielska
Zjeżdżalnie dmuchane
Zjeżdżalnie dmuchane
Zjeżdżalnie dmuchane
Baseny dmuchane
Urządzenia sprawnościowe
Urządzenia sprawnościowe
Urządzenia sprawnościowe
Urządzenia do współzawodnictwa

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI TOWARÓW ZAKUPIONYCH W F.H.U. SŁOWIKOWSKI RYSZARD

Poniższe warunki określają zasady odpowiedzialności F.H.U. Słowikowski Ryszard z tytułu rękojmi lub gwarancji udzielonej na towary nabyte przez Kupującego.Rękojmia

 1. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy określone w dziale II Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności za wady prawne rzeczy sprzedanej.
 2. Strony umowy sprzedaży, działając na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, ograniczają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy określoną w dziale II Kodeksu cywilnego w sposób wskazany w pkt 3, pkt 4 niniejszych warunków.
 3. W ramach rękojmi za wady fizyczne Kupującemu przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania usunięcia wady. Pozostałe uprawnienia Kupującego wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu.
 4. Roszczeniom z tytułu rękojmi za wady fizyczne nie podlegają produkty:
  • uszkodzone mechanicznie;
  • eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwie konserwowane;
  • w których zostały dokonane własnoręczne przeróbki, zmiany lub naprawy ;


Gwarancja

 1. Termin na jaki została przyznana gwarancja wynosi 24 miesiące na nowe urządzenia i 12 miesięcy na urządzenia uzywane, licząc od dnia wydania rzeczy Kupującemu i wystawienia Fv
 2. Gwarancja obejmuje jedynie usterki sprzętu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi. Gwarancji nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
 3. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia takich elementów jak: ślizg, drabinka (schody), liny, wydruki, rzepy , piłki ,akcesoria dodatkowe np. kule ,kręgle, lotki ,lance , kaski ,rękawice itp.
 4. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w DTR, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Gwarancja nie przechodzi na osoby trzecie.


Wykonywanie uprawnień

 1. Uszkodony sprzęt wraz z załączonym dokładnym opisem uszkodzenia z kopią dokumentu zakupu, Kupujący dostarcza do siedziby firmy F.H.U. Słowikowski Ryszard 46-300 Świercze k.Olesna (Opolskie), ul. Studnitza 14 ( w celu sprecyzowania miejsca naprawy proszę o tel . 601 49 19 56) osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt.
 2. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący zobowiązany jest załączyć do paczki nazwę i numer seryjny towaru, opis załączonego wyposażenia, ilość towarów znajdujących się w danej paczce oraz szczegółowy opis uszkodzenia.
 3. Towar należy dostarczyć kompletny, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, posiadający czytelny numer seryjny.
 4. Dokument potwierdzający nabycie sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu z serwisu.
 5. Serwis F.H.U. Słowikowski Ryszard zobowiązuje się do wykonania obowiązków w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Termin powyższy może ulec przedłużeniu z powodu okoliczności niezależnych od Serwisu, jednakże na okres nie dłuższy niż 60 dni.
 6. Po wykonaniu naprawy towar zostanie wydany Kupującemu lub pisemnie upoważnionej przez niego osoby. Jeżeli towar był nadany firmą kurierską na koszt Kupującego będzie nadany.
 7. Kupującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad, lub na inny sprzęt o podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych w przypadku, jeżeli w okresie zobowiązania Serwis dokonał 3 napraw, a sprzęt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
 8. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad lub inny o podobnych parametrach technicznych i eksploatacyjnych firma F.H.U. Słowikowski Ryszard zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Kupującemu zostanie zwrócona cena wskazana na fakturze.
 9. W przypadku odesłania sprzętu należy każdorazowo sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania i jego zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości należy sporządzić stosowny protokół.
 10. Informacje dotyczące postępowania serwisowego prezentowane są na stronie internetowej www.slowikowski.com.pl


Regulacje ogólne

 1. Każdy reklamowany towar jest sprawdzany przez serwis pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy towar okaże się sprawny firma F.H.U. Słowikowski Ryszard może obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu.
 2. Przy zwrocie reklamowanego towaru serwis pobiera równowartość wymienionych elementów uszkodzonych z winy reklamującego oraz koszt ich wymiany.
 3. Wadliwy towar lub części, które wymieniono stają się własnością F.H.U. Słowikowski Ryszard.
 4. Serwis nie ma obowiązku informowania o wywiązywaniu się z reklamacji.
 5. W przypadku nie odebrania produktów z reklamacji po upływie 1 miesiąca od daty przyjęcia ich do reklamacji, Serwis powiadomi o tym fakcie Kupującego listem poleconym, na adres podany w dokumencie zakupu. Jeśli w ciągu tygodnia od powiadomienia Kupujący nie odbierze towaru, towar będzie uznany za porzucony i zostanie przekazany do utylizacji.
 6. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie niniejsza umowa sprzedaży, z warunkami której Kupujący powinien się zapoznać i potwierdzić własnoręcznym podpisem. Ilość towaru zgodna. Urządzenie kompletne, dmuchawa deklaracja zgodności , atest materiału, warunki gwarancji , orzeczenie techniczne, DTR .

F.H.U. Słowikowski Ryszard

Słowa kluczowe: Zamki dmuchane, dmuchańce, zjeżdżalnie dmuchane - produkcja sprzedaż wynajem. Urządzenia rozrywkowe dmuchane. Urządzenia rozrywkowe dmuchane. Archiwum | Tory dla autek